شورای ملی سالمندان

شورای ملی سالمندان با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند و فراهم کردم امکان مشارکت مردم، انجمنها و موسسات غیردولتی تشکیل شد.

شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان آنها و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت بدنی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه نفر از متخصصان دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئیس شورا تشکیل می شود.

در آیین نامه این شورا پیش بینی شد که جلسات آن هر سه ماه یکبار به صورت منظم وهر ۶ ماه یکبار در حضور رئیس جمهور تشکیل شود.

در آیین نامه اجرایی که در اردیبهشت ماه سال ۸۳ به تصویب رسید و ابلاغ شد سیاست گذاری در جهت تأمین سلامت و رفاه سالمندان کشور، تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای سازماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه های مصوب شورا به عنوان وظایف شورای ملی سالمندان در نظر گرفته شد.

همچنین سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیرخانه این شورا مکلف به تدوین سیاستها و برنامه های مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان، تعیین دستور جلسات شورا و برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء، پیگیری اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد از دستگاههای ذیربط، تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاهها از اجرای تصیمات و تهیه بانک اطلاعات سالمندان کشور با همکاری دستگاههای ذیربط شد.

در آیین نامه شورای ملی سالمندان وظایف مختلفی برای وزارتخانه ها و دستگاهها پیش بینی و بودجه مورد نیاز از محل اعتباراتی با عنوان ساماندهی وضعیت سالمندان ذیل بودجه دستگاهها تعریف شد.

از جمله این برنامه ها می توان به مکلف شدن وزارت مسکن و شهرسازی برای کمک به تأمین مسکن سالمندان نیازمند فاقد مسکن و یا ارایه و تمهیدات لازم برای تخصیص یارانه تعمیر و بازسازی مسکن آنها، تأمین امنیت غذایی سالمندان توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارایه امکانات و تسهیلات مناسب برای ورزش دوران سالمندی توسط سازمان تربیت بدنی و تسهیل استفاده از برنامه های فرهنگی و هنری با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

 

 

 


00015855 00015555
000144444 0001415554
000141645885 0001414885858
0001416477 000141555411