سامانه اطلاع رسانی بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی:

سامانه اطلاع رسانی بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی:

 
 مراکز درمانی و بیمارستانهای طرف قراردادبیمه تکمیلی و طلایی(خدمات بستری)
  لیست معرفی نامه های در جریان و هزینه های قطعی بیمه شده
  لیست شعب شرکت آتیه سازان حافظ
لیست نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ
خلاصه تعهدات بیمه گر