مناسب سازی وب

برای افراد دچار ضعف بینایی و سالمندان عزیز می توان از ترکیب کلیدهای ذیل استفاده کرد:

 

برای افراد دچار ضعف بینایی و سالمندان عزیز می توان از ترکیب کلیدهای ذیل استفاده کرد:

بزرگنمایی:”+”+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه کلید جمع)

کوچک نمایی:”-“+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه کلید تفریق)

اندازه اصلی :”۰”+Ctrl (کلید کنترل کیبورد به همراه عدد صفر)