ارتباط با صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سالمندی

از شما صاحبنظران و اندیشمندان حوزه سالمندی تقاضا میشود مطالب و پیشنهاد ها و کتیه سوالات خود را در خصوص دبیرخانه شورای ملی سالمندی و خدمات و فعالیت های حوزه سالمندی از طریق کادر زیر برای ما ارسال نمایید.

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.