کمیته های تخصصی شورای ملی سالمندان

دبیرخانه شورای ملی سالمندان جهت انجام مباحث کارشناسی و تخصصی مصوبات خود نیازمند تشکیل کمیته های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو شورا می باشد.


 هدف نهایی:

 دبیرخانه شورای ملی سالمندان که وظیفه ساماندهی امور مرتبط به سلامت و رفاه سالمندان را به عهده دارد و به منظور بررسی کارشناسی موضوعات قابل طرح در جلسات شورا و تهیه طرح ها و برنامه های مناسب به تشکیل کمیته های تخصصی با مدیریت دبیرخانه شورای ملی سالمندان به عنوان اهرم های علمی  و اجرایی شورای ملی سالمندان انجام وظیفه خواهد نمود.

با عنایت به وظایف محوله و نیازمندی های جمعیت هدف شورای ملی سالمندان، پیشنهاد می شود کمیته های تخصصی مشروحه ذیل با عضویت دستگاه های مرتبط تشکیل شود.

.

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • سازمان بهزیستی کشور
 • کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • سازمان بیمه خدمات درمانی
 • صندوق تأمین اجتماعی
 • سازمان صدا و سیما

.

 

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 • وزارت آموزش و پرورش
 • سازمان صدا و سیما
 • سازمان تربیت بدنی
 • کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)
 • سازمان بهزیستی کشور
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

.

.

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • وزارت کشور
 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • وزارت بازرگانی
 • وزارت جهاد کشاورزی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • سازمان بهزیستی کشور

.

.

 

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت کشور
 • معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • وزارت بازرگانی
 • سازمان بازنشستگی کشوری
 • صندوق تأمین اجتماعی
 • سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
 • کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)
 • سازمان بهزیستی کشور

.

.

 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • وزارت کشور
 • معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)
 • سازمان بهزیستی کشور

 

 

 

 


00015855 00015555
000144444 0001415554
000141645885 0001414885858
0001416477 000141555411