تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان

روزشمار هفته سالمندان روز جمعه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۲

روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲): شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲: “تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲): شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲: “تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

جدول عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان (۱۴-۸ مهرماه سال۱۴۰۲):

شعار ملی روز جهانی سالمندان سال ۱۴۰۲:

“تحقق وعده های اعلان جهانی حقوق سالمندان ”

عناوین روزشمار هفته تکریم و منزلت سالمندان(شهروندان ارشد):

-روز جمعه ۱۴۰۲/۷/۱۴: مشارکت سالمندان در خانواده و جامعه؛