رادیو سالمندان

سالمندی فعال-سلامت حس شنوایی و بینایی

سالمندی فعال اصطلاحی است که برای توصیف پایداری مثبت بهزیستی ذهنی، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و همراهی مداوم در خانواده،  و اجتماع در طول فرایند سالمندی، بکار میرود.

سالمندی فعال اصطلاحی است که برای توصیف پایداری مثبت بهزیستی ذهنی، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و همراهی مداوم در خانواده،  و اجتماع در طول فرایند سالمندی، بکار میرود.

این مسأله توسط سازمان بهداشت جهانی، به عنوان فرآیند بهینه سازی فرصته ها برای سلامت، مشارکت و امنیت، در جهت بالا بردن کیفیت زندگی فرد سالمند، تعریف شده است.

در ارتباط با سالمندی فعال متغیرهایی مطرح شده است : مانند سلامت، مشارکت و امنیت که همگی  از متغیرهای مهم واثرگذار بر سالمندی فعال هستند.

در این قسمت رادیو سالمندان به معرفی  مسایل و مشکلاتی که برای دو حس مهم شنوایی و بینایی در دوره سالمندی شایع ترمی باشد،

پرداخته شده و راهکار های خود مراقبتی و حفاظتی جهت این دو عضو مهم در سلامتی و ارتباط سالمندان عزیز یعنی چشم و گوش ارایه می گردد.