وزارتخانه ها

 

1 وزارت امور خارجه
2 وزارت کشور
3 وزارت جهاد کشاورزی
4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 وزارت راه و شهرسازی
6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
8 وزارت نیرو
9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
11 وزارت صنعت ، معدن و تجارت
12 وزارت آموزش و پرورش
13 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
14 وزارت امور اقتصادی و دارایی