دانشگاهها

 

1 دانشگاه عتوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
4 دانشگاه تهران
5 دانشگاه تربیت مدرس
6 دانشگاه فردوسی مشهد
7 دانشگاه شیراز
8 دانشگاه گلستان
9 دانشگاه صنعتی اصفهان
10 دانشگاه اصفهان
11 دانشگاه علم و صنعت ایران
12 دانشگاه شهید چمران اهواز
13 دانشگاه بوعلی سینا
14 دانشگاه الزهرا
15 دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
16 دانشگاه علوم پزشکی تهران
17 دانشگاه شهید بهشتی
18 دانشگاه امام صادق(ع)
19 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
20 دانشگاه آزاد اسلامی
21 دانشگاه اراک
22 دانشگاه ارومیه
23 دانشگاه پیام نور
24 دانشگاه شهید چمران اهواز
25 دانشگاه شیراز
26 دانشگاه شاهد
27 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
28 دانشگاه علامه طباطبایی
29 دانشگاه مفید
30 دانشگاه گیلان
31 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
32 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران