فناوری اطلاعات

 

1 فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
3 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
4 همراه اول
5 هفته نامه بزرگراه فناوری
6 ماهنامه رایانه خبر
7 دنیای کامپیوتر و ارتباطات
8 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
9 پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات
10 شوراي عالي انفورماتيك كشور
11 اخبارفناوري اطلاعات
12 شرکت رایانه گستر آگرین
13 مجتمع فنی تهران
14 فاوا نیوز