کتب و مجلات

 

1 کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
2 بوستان کتاب
3 انتشارات انصاریان
4 نهج البلاغه
5 کتابخانه موسسه پليمر ايران
6 کتابخانه مرکز تحقيقات مخابرات
7 کتابخانه دانشگاه صنعتي اصفهان
8 کتابخانه مجلس شوراي اسلامي ايران
9 کتابخانه مرکزي دانشکده فني دانشگاه شريف
10 مجله دنياي کامپيوتر و ارتباطات
11 ماهنامه علمی و کامپیوتر