صادق رستمی

تدوین قوانین حمایتی برای سالمندان و سالخوردگان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تدوین قوانین جامع حمایتی برای سالمندان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بزودی اولین جلسه شورای ملی سالمندان به منظور تصویب قوانین حمایتی و همچنین سند جامع برای این افراد با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود.

صادق رستمی در خصوص برگزاری شورای ملی سالمندان گفت: بر اساس مکاتبات انجام شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین جلسه ای که روز گذشته با مدیرکل توانمندسازی این وزارتخانه داشتیم قرار شد که بزودی جلسه این شورا برای اولین بار در سال جاری برگزار شود.

وی تاکید کرد: تاکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای ملی سالمندان حضور نداشته اما قرار شده در جلسه امسال علی ربیعی نیز حضور داشته باشد.

به گفته رستمی، دستور کار این جلسه از سوی سازمان بهزیستی مشخص شده به طوریکه بیمه مراقبتی سالمندان طرح تغذیه و همچنین سند ملی آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

unnamedfgfgfgfgfgg

رئیس شورای ملی سالمندان کشور اظهارداشت: دو دستورالعمل مربوط به تشکیل شورای سالمندان به ریاست استاندار و همچنین تشکیل شورای سالمندان در دستگاههای مختلف تدوین شده که در اولین جلسه شورای ملی سالمندان بررسی و تصویب خواهد شد.

وی گفت: هنگامی که این دستورالعملها تصویب شود از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سازمانها و دستگاههای مختلف نامه ای برای اجرای مفاد آن ارسال می شود به طوریکه آنها ملزم به اجرای مصوبات خواهند شد.

صادقی همچنین با اشاره به اینکه در برنامه چهارم برنامه ریزی برای پوشش 25 درصد سالمندان پیش بینی شده بود، گفت: اما در برنامه پنجم توسعه این موارد پیش بینی نشده بود به همین دلیل با همکاری دفاتر حقوقی و کمیسیون های تخصصی مجلس و کارشناسان سازمان بهزیستی بسته ای از قوانین حمایتی برای سالمندان تدوین خواهد شد که در آن تکالیف قانونی هر یک سازمان ها و دستگاه ها مشخص می شود و همچنین دستگاه نظارتی نیز برای اجرای مفاد این قوانین وجود خواهد داشت.

به گفته وی، در حوزه های بهداشت، سلامت، بیمه، ورزش، سالمندی پویا و… قوانینی حمایتی برای سالمندان در نظر گرفته خواهد شد که دستگاهها به طور روتین موظف به اجرای آن خواهند بود و نیازی به مصوبات جدید نخواهد بود