در برنامه شکلات تلخ شبکه پنج

سالمندان فرزندان نامشروع نیستند

در برنامه روز سه شنبه به مناسبت روز سالمند شکلات تلخ به ابعاد مختلف زندگی سالمندان خواهد پرداخت.

در برنامه روز سه شنبه به مناسبت روز سالمند شکلات تلخ به ابعاد مختلف زندگی سالمندان خواهد پرداخت.

در برنامه روز سه شنبه به مناسبت روز سالمند شکلات تلخ با حضور دکتر آرام رییس بهزیستی شهر تهران، دکتر دلبری رییس انجمن سالمندان، دکتر زمان پور روان شناس حوزه سالمندان ، دکتر رضازاده روان شناس حوزه آسیب های اجتماعی وتعدادی از سالمندان به ابعاد مختلف زندگی سالمندان خواهد پرداخت.

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور