روز شمار هفته سالمند

رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ

دوشنبه 7 مهر ماه مصادف با اولین روز هفته سالمندی با عنوان رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی

دوشنبه ۷ مهر ماه مصادف با اولین روز هفته سالمندی با عنوان رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی 

پویش مردمی احوال پرسی از سالمندان از طریق تماس تلفنی و مجازی،

گروه هدف: والدین سالمند شهدا و نیز سالمندان جانباز و آزاده.

هفته سالمندی گرامی باد.

شورای ملی سالمندان کشور

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور