کلیپ تصویری

توصیه های دکتر قبادی دانا برای مراقبت از سالمندان در ایام عید نوروز

توصیه های دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور برای مراقبت از سالمندان در ایام عید نوروز

توصیه های دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور برای مراقبت از سالمندان در ایام عید نوروز

منبع: ایرنا