موشن گرافی

راه های حمایت از سالمندان در مقابل ابتلا به ویروس کرونا

در این موشن گرافیک با راه های حمایت از سالمندان در مقابل ابتلا به ویروس کرونا آشنا میشوید

در این موشن گرافیک با راه های حمایت از سالمندان در مقابل ابتلا به ویروس کرونا آشنا میشوید

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور