خط تلفنی ۱۴۸۰ صدای مشاور

معرفی خط تلفنی ۱۴۸۰ صدای مشاور برای مقابله با استرس های روانی بیماری کرونا

معرفی خط تلفنی ۱۴۸۰ صدای مشاور برای مقابله با استرس های روانی بیماری کرونا

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور