توصیه‌های مهم به سالمندان

توصیه‌های مهم به سالمندان در این روزهای آلوده

این روزها هوای شهرهای بزرگ و صنعتی دچار آلودگی شده است؛ با بکارگیری توصیه های این مقاله با شرایط سلامتی بیشتر از آلودگی هوا عبور می کنید.

این روزها هوای شهرهای بزرگ و صنعتی دچار آلودگی شده است؛ با بکارگیری توصیه های این مقاله با شرایط سلامتی بیشتر از آلودگی هوا عبور می کنید.

اثر رعایت موارد ذکر شده در متن برای سلامتی شما بیشتر از مقدار زمان مورد اشاره ارزشمند است. برای سلامتی و حفظ آن وقت بگذارید.

توصیه دکتر احمد دلبری متخصص طب سالمندی به سالمندان در این روزهای آلودگی هوا
منبع: اخرین اخبار