بر اساس یک پژوهش

میانسالان در ورزش‌ از جوانان و سالمندان پیشی گرفتند!

بر اساس یک پژوهش مشخص شد که میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی در میانسالان بالاتر از سالمندان و جوانان است.

بر اساس یک پژوهش مشخص شد که میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی در میانسالان بالاتر از سالمندان و جوانان است.

گسترش روز افزون دامنه علم روان شناسی و نفوذ آن در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و صنعتی باعث شده است که بررسی جنبه روان شناختی مسائل برای پاسخ دادن به بیشتر مسائل ضرورت داشته باشد، براین اساس هدف از مطالعه حاضر مطالعه بهزیستی روانی، نشاط، رضایت از زندگی و فعالیت بدنی و ورزشی گروه‌های سِنی مردم ایران بود.

روش‌شناسی تحقیق این‌گونه بود که شرکت کنندگان پژوهش شامل ۱۰۵۰ نفر به سه گروه سنی جوان، میانسال و سالمند (هرگروه سنی ۳۵۰ نفر) تقسیم شدند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و پرسش نامه‌های فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی را تکمیل کردند.

نتایج تحقیق نشان داد که میان‌سالان دارای میزان فعالیت بدنی، بهزیستی روانی و نشاط بالاتری نسبت به سالمندان و جوانان هستند. میزان رضایت از زندگی جوانان نسبت به سالمندان و میان‌سالان بالاتر بود. بین نمرات فعالیت بدنی با نشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی در گروه‌های جوانان، میانسالان و سالمندان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت.

همچنین فعالیت بدنی، میزان نشاط، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی را پیش بینی شد؛ میانگین فعالیت بدنی، نشاط و بهزیستی روانی میان‌سالان از جوانان و سالمندان بیشتر بود اما تفاوت‌های زوجی بین جوانان با سالمندان معنادار نبود. علاوه بر این میزان رضایت از زندگی جوانان از میان‌سالان و سالمندان بیشتر بود اما تفاوت زوجی بین میانسالان با سالمندان مشاهده نشد.

یافته‌های پژوهش حاضر همچنین ضمن آن که خلاء اطلاعاتی موجود درباره میزان فعالیت بدنی مردم ایران، میزان نشاط و بهزیستی روانی آنان را پر می کند، با فراهم کردن دانش پایه در زمینه ارتباط فعالیت بدنی با متغیرهای روان شناختی دخیل در زندگی سالم، درک روشن تری از شرایط فعلی سالمت روانی کشور ایران را فراهم می آورد.

گفتنی است پژوهش حاضر سال گذشته از سوی سید محمد کاظم واعظ موسوی عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) انجام شد.

منبع: ایسنا