اینفوگرافی

اینفوگرافی/ جمعیت و امید به زندگی در ایران

وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، وضعیت سالمندان و امید به زندگی در سال ۲۰۱۸ را بررسی و برای سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده است.

وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی، وضعیت سالمندان و امید به زندگی در سال ۲۰۱۸ را بررسی و برای سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور