معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

تهران / امکان استفاده سالمندان از خدمات شهرداری تهران تنها با یک کارت

محمدرضا جوادی یگانه در مورد برنامه‌های شهرداری برای سالمندان و سند مربوط به سالمندی اظهارداشت: بخشی از این سند که به عهده شهرداری است مناسب سازی فضاهای شهری برای همه سنین است و بخشی که ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام می دهیم.

محمدرضا جوادی یگانه در مورد برنامه‌های شهرداری برای سالمندان و سند مربوط به سالمندی اظهارداشت: بخشی از این سند که به عهده شهرداری است مناسب سازی فضاهای شهری برای همه سنین است و بخشی که ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام می دهیم.

محمدرضا جوادی یگانه در مورد برنامه‌های شهرداری برای سالمندان و سند مربوط به سالمندی اظهارداشت: بخشی از این سند که به عهده شهرداری است مناسب سازی فضاهای شهری برای همه سنین است و بخشی که ما در معاونت فرهنگی و اجتماعی انجام می دهیم و در سند هم هست اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در محلات است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره اقدامات این معاونت برای سالمندان عنوان کرد: مطالبه اصلی سالمندان در این زمینه دریافت کارت منزلت، کارت مترو، کارت ورزش و فرهنگسرا است و طبق برنامه ای که ما تا پایان سال اجرایی خواهیم کرد سالمندان با یک کارت می توانند از همه امکانات شهرداری تهران استفاده کنند.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور