مدیرکل پیشگیری از معلولیت ها

اجرای غربالگری دمانس در سالمندان

مدیرکل پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی می‌رود، برای اینکه از افت عملکرد آنها جلوگیری کنیم، این برنامه اجرا می‌شود.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامه غربالگری آلزایمر و دمانس در سالمندان در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی می‌رود، برای اینکه از افت عملکرد آنها جلوگیری کنیم، این برنامه اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۱۶ هزار و ۴۷۰ نفر از سالمندان خدمات برنامه های آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها در سالمندان را در کشور دریافت کرده‌اند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: سال گذشته برنامه های آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها در سالمندان شامل ۶ محتوای آموزشی از جمله آگاهسازی از پیشگیری از سکته مغزی، اختلالات عروقی و اختلالات بینایی بود که امسال یک محتوای دیگر شامل اختلالات تشخیصی دمانس و آلزایمر نیز به آن اضافه شده است.

صفاری فرد با تاکید بر ضرورت پیشگیری از معلولیت ها در دوران سالمندی گفت: پیشگیری از معلولیت‌ها در دوران سالمندی منجر به افزایش سن امید به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی می شود.