کلیپ تصویری

معرفی سالمندان نخبه

به مناسبت هفته جهانی سالمندان در نهم مهرماه به ده نفر از نخبگان سالمند سراسر کشور جوایزی جهت تقدیر اهدا شد.

به مناسبت هفته جهانی سالمندان در نهم مهرماه به ده نفر از نخبگان سالمند سراسر کشور جوایزی جهت تقدیر اهدا شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور