کلیپ تصویری

معرفی بنیاد فرزانگان کشور

معرفی بنیاد فرزانگان کشور و صحبت های مهندس سراج مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور و سرکار خانم نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران به مناسبت هفته جهانی سالمندان

معرفی بنیاد فرزانگان کشور و صحبت های مهندس سراج مدیرکل دفتر توانبخشی مراقبتی بهزیستی کشور و سرکار خانم نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران به مناسبت هفته جهانی سالمندان

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور