به مناسبت هفته سالمند

اصفهان / برگزاری جلسه شورای سالمندان شهرستان تیران وکرون

جلسه شورای سالمندان شهرستان تیران وکرون به ریاست آقای ابوالحسنی معاون سیاسی فرماندار ،با حضور سرپرست اداره بهزیستی ،نماینده کانون بازنشستگان ومدیران دستگاههای اجرائی شهرستان راس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۴ درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.

جلسه شورای سالمندان شهرستان تیران وکرون به ریاست آقای ابوالحسنی معاون سیاسی فرماندار ،با حضور سرپرست اداره بهزیستی ،نماینده کانون بازنشستگان ومدیران دستگاههای اجرائی شهرستان درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.

دراین نشست آقای ابوالحسنی برهماهنگی اجرای اقدامات زیر تاکید نمود،
۱.تنظیم برنامه بلندمدت ،میان مدت وکوتاه مدت.
۲.اجرای برنامه شاخص فرهنگی و ورزشی به مناسبت هفته سالمند.
۳.برگزاری تور گردشگری برای سالمندان.
۴.تنظیم برنامه بازدید از سالمندان اداری وغیر اداری شهرستان.
۵.استفاده از ظرفیت مشورتی سالمندان درادارات به خصوص در شوراهای شهروروستا جهت مشورت.

منبع: فرمانداری شهرستان تیران وکرون