خانه حمایتی سالمندان

اولین خانه حمایتی سالمندان مهر سپید در بابل افتتاح شد

اولین خانه حمایتی سالمندان مهرسپید با حضور معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در بابل افتتاح شد.

اولین خانه حمایتی سالمندان مهرسپید با حضور معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در بابل افتتاح شد.

اولین خانه حمایتی سالمندان ” مهرسپید ”  با حضور دکتر “حسین نحوی نژاد” معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و دکتر “سعید آرام” مدیر کل بهزیستی استان مازندران  در بابل افتتاح شد.

 

http://behzisti.ir/portal/picture/?344661/%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C

 

http://behzisti.ir/portal/picture/?344666/%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C

 

http://behzisti.ir/portal/picture/?344664/%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C

 

http://behzisti.ir/portal/picture/?344663/%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%8C

 

 

منبع: سازمان بهزیستی کشور