بنیاد فرزانگان کشور

ایجاد حلقه ی ارتباطی بین سیاستگذاری حوزه ی سالمندی در کشور و جامعه هدف سالمندی، در راستای اهداف سند ملی سالمندی کشور

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور