فیلم

سخنرانی فاطمه اولاد قباد، در کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه سالمندی ۲۰۱۸

سرکار خانم فاطمه اولاد قباد، نماینده مردم تهران در سلسله نشست های هم اندیشی سالمندان در حاشیه کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه سالمندی ۲۰۱۸ به معرفی قوانین جمهوری اسلامی ایران مرتبط با سالمندان پرداختند.

سرکار خانم فاطمه اولاد قباد، نماینده مردم تهران در سلسله نشست های هم اندیشی سالمندان در حاشیه کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه سالمندی ۲۰۱۸ به معرفی قوانین جمهوری اسلامی ایران مرتبط با سالمندان پرداختند.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور