فیلم

سخنرانی دکتر قاضی زاده هاشمی در کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه سالمندی ۲۰۱۸

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، بند پی سرپرست وزارت رفاه، سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، استاندار تهران و میهمانان خارجی در هتل استقلال تهران برگزار شد.

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸با حضور اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس جمهوری، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، بند پی سرپرست وزارت رفاه، سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، استاندار تهران و میهمانان خارجی در هتل استقلال تهران برگزار شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور