فیلم

سخنرانی دکتر محسنی بندپی در کنفرانس منطقه آسیا -اقیانوسیه سالمندی ۲۰۱۸

انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنفرانس منطقه آسیا، اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: شاخص رشد سالمندی 2 تا 3 برابر رشد جمعیت کشور است/باید برنامه هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم

انوشیروان محسنی بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنفرانس منطقه آسیا، اقیانوسیه نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی گفت: شاخص رشد سالمندی ۲ تا ۳ برابر رشد جمعیت کشور است/باید برنامه هایمان را برای سالمندان افزایش دهیم

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور