به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان

برگزاری نشست تخصصی پیمایش ملی سالمندن کشور

با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشست تخصصی پیمایش ملی سالمندن کشور را در روز آبان ماه سال 97 در سالن کنفرانس مجموعه ی فرهنگی ـ ورزشی تلاش با حضور مشاور بین المللی پروفسور اصغر زیدی برگزارشد.

با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشست تخصصی پیمایش ملی سالمندن کشور را در روز آبان ماه سال ۹۷ در سالن کنفرانس مجموعه ی فرهنگی ـ ورزشی تلاش با حضور مشاور بین المللی پروفسور اصغر زیدی برگزارشد.

در این نشست تخصصی که با حضور دکتر محسن سلمان نژاد، رییس دبیرخانه ی شورای ملی سالمندان کشور، اساتید مرکز آمار ایران و نماینده ی برخی از دستگاه های عضو شورا برگزار گردید به بررسی سوالات پرسشنامه از نظر کمی و کیفی، مدت زمان اجرای طرح و چگونگی آن پرداخته شد.

دکتر سلمان نژاد در خصوص طرح پیمایش ملی سالمندان کشور گفت: به جهت فقدان اطلاعات در حوزه ی مطالعات سالمندی در کشور و به منظور تقویت ظرفیت برنامه ریزی سیاست گزاری در حوزه ی سالمندان و سالمندی جمعیت، اجرای پیمایش ملی سالمندان با هدف تولید اطلاعات آماری و شواهد متقن و علمی؛ به منظور شناخت وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت سالمندان به ویژه نگرش ها و نیازهای آنان به تفکیک جنسیت، مناطق جغرافیایی و طبقات اجتماعی – اقتصادی با رویکرد جنسیتی و رفاه چند بعدی به اجرا درآمده است.

اقداماتی در خصوص اجرای این طرح از سال ۱۳۹۵ در دبیرخانه ی شورای ملی سالمندان کشور از قبیل: برگزاری جلسات مستمر با حضور اساتید دانشگاه ها، متخصصان حوزه ی سالمندی کشور و چند تن از همکاران مرکز آمار ایران، ترجمه ی پرسشنامه SHARE، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه و همچنین دعوت از مشاورین بین المللی جهت حضور در نشست های تخصصی صورت گرفت.

وی افزود در این نشست تخصصی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از پروفسور اصغر زیدیی یکی از بزرگ ترین اساتید حوزه سالمندی در دنیا جهت بهره مندی از راهنمایی های ایشان دعوت به عمل آمده است.

رییس دبیر خانه ی شورای ملی سالمندان کشور ادامه داد هدف اصلی مطالعه ی پیمایش سالمندان ایرانی بررسی ویژگی های دینامیک فرآیند پیچیده و چند بعدی (جسمی ـ روانی ـ اجتماعی) سالمندی است. به عبارت دیگر در این مطالعه با استفاده از یک رویکرد بین رشته ای اجتماعی، اقتصادی، روانی و جسمی یک تصویر کلی و کامل از وضعیت موجود سالمندان ایرانی و نحوه ی فرآیند سالمندی در سطح فردی و اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در سطح ملی و منطقه ای با توجه به تنوع جغرافیایی فرهنگی و قومیتی فراهم آورد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور