گزارش تصویری

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس منطقه ای آسیا- اقیانوسیه ۲۰۱۸ از فرهنگسرای امید

شرکت کنندگان کنفرانس منطقه آسیا- اقیانوسیه نقش خانواده ،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی روز پنجشنبه از فرهنگسرای امید بازدید کردند.

شرکت کنندگان کنفرانس منطقه آسیا- اقیانوسیه نقش خانواده ،اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی روز پنجشنبه از فرهنگسرای امید بازدید کردند.

۶۰ نفر از اعضای انجمن بین المللی کمک رسان سالمندی (helpage) از ۳۰ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی امروز از بخش های مختلف فرهنگسرای امید تهران واقع در خیابان ۱۷ شهریور که اصلی ترین مرکز توانمندسازی فرهنگی سالمندان شهرداری تهران محسوب می شود بازدید کردند.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور