فرماندار اردستان:

اصفهان / نسبت سالمندان اردستان ۲ برابر کشور است

فرماندار اردستان گفت: نسبت سالمندان شهرستان اردستان دو برابر کشور بوده و این مورد موجب سالمند بودن شهرستان شده است.

فرماندار اردستان گفت: نسبت سالمندان شهرستان اردستان دو برابر کشور بوده و این مورد موجب سالمند بودن شهرستان شده است.

فرماندار اردستان گفت: نسبت سالمندان شهرستان اردستان دو برابر کشور بوده و این مورد موجب سالمند بودن شهرستان شده است.

آقای  تأملی در اولین مجمع سلامت شهرستان اردستان در سالن اجتماعات شهدای اهل فرهنگ و قلم اردستان اظهار داشت: در جوامع مذهبی با پدیده ای بنام حفظ جان روبرو هستیم که نسبت به آن اهتمام جدی صورت نمی گیرد.

وی افزود: نقش سرمایه انسانی در توسعه سلامت مهم بوده ولی امروز کشورهای همجوار بدون داشتن عناصر بالقوه یکی از بهترین نقاط تجمع بشری را ایجاد کرده اند.

فرماندار اردستان گفت: در خصوص از دست دادن عناصر انسانی و وارد شدن این خسارت به سرمایه های اصلی بررسی صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: برای پویایی و حفظ سلامت در جامعه باید یک انسجام جدی و عمومی از سوی دستگاه ها تبیین و در جامعه نهادینه شود.

فرماندار گفت: نسبت سالمندان شهرستان اردستان دو برابر کشور بوده و این مورد موجب سالمند بودن شهرستان شده است.

وی افزود: بندهای قانونی مهمی در خصوص برخورد با پدیده هایی همچون قلیان که موجب ضرر و زیان به جسم افراد جامعه می شود، وجود دارد اما نهادهای متولی نسبت به آن همراهی نکرده و نظارت های جدی انجام نمی شود

منبع: استانداری استان اصفهان