کلیپ سالمندی

تکریم سالمندان در هفته سالمند

سالمندی دوره ویژه و مهم در زندگی انسان هاست، با تکریم سالمندان می توان جایگاه این افراد را در زندگی ارج نهاد. سوم تا دهم مهر هفته سالمند نام گذاری شده است.

سالمندی دوره ویژه و مهم در زندگی انسان هاست، با تکریم سالمندان می توان جایگاه این افراد را در زندگی ارج نهاد. سوم تا دهم مهر هفته سالمند نام گذاری شده است.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور