گزارش تصویری

نشست خبری به مناسبت روز جهانی سالمندان

نشست مشترک سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به مناسبت روز جهانی سالمندان برگزار شد.

نشست مشترک سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به مناسبت روز جهانی سالمندان برگزار شد.


امروز همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (۹ مهر) نشست مشترک خبری با حضورانوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، لیلا جودان رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل ، دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/dPC3TTqTdymG53igGTash6/223218_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-1.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/xjycbtDcpaVyMkBb7jF3x7/223220_0_2018_10_1000_593_0_jpg_0_0/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-2.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/Mtuj0XW6dLTDcKnoWTaj31/223222_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-3.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/0Uq6jFAyevI0lJIAUh1Nn4/223226_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-5.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/6EwhOV2ZbzTghwrflz6fu8/223232_0_2018_10_1500_741_0_jpg_0_0/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-8.jpg

 

 

 

 

 

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور