همزمان با روز جهانی سالمند

نشست شورای ملی سالمندان با حضورانوشیروان محسنی بندپی

همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (9 مهر) نشست شورای ملی سالمندان با حضورانوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شد.

همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (۹ مهر) نشست شورای ملی سالمندان با حضورانوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شد.

امروز همزمان با روز جهانی سالمند؛ اول اکتبر (۹ مهر) نشست شورای ملی سالمندان با حضورانوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی ، ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، پهبدپورشبانان جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور ، دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و سایر اعضای این شورا در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برگزار شد.

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/4fJX5nlyCMUaJslqZznmd2/223094_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-9.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/DbtggpLHdCrj8gYbQr0wT2/223092_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-8.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/QBdPsQsvItGmQG0vrkRin0/223086_0_2018_10_1000_751_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-5.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/frfVy4lFUQAQ786gAfmFB7/223084_0_2018_10_1000_645_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-4.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/i0IyqWemt8Q57YSghCzWyH/223078_0_2018_10_1000_643_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-1.jpg

https://www.mcls.gov.ir/MediaServer/fqlyPPKXNzl9AkyaVwzxmz1/223082_0_2018_10_1000_667_0_jpg_0_0/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-9-%d9%85%d9%87%d8%b1-97-3.jpg

 

 

 

منبع: روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
برچسب ها: