گزارش تصویری

بازدید کمیته شورای ملی سالمندان از بنیاد فرزانگان استان تهران

دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای عالی ساماندهی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران و فرهنگسرای امید (سالمند) بازدید کردند.

دکتر سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به همراه کمیته شورای عالی ساماندهی سالمندان از فعالیت های سالمندان بنیاد فرزانگان استان تهران و فرهنگسرای امید (سالمند) بازدید کردند.

 

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور