رئیس اداره بهزیستی خوی

آذر غربی/ ۵۰۰ سالمند زیر پوشش خدمات توانبخشی بهزیستی خوی

منصوری رئیس اداره بهزیستی خوی در جلسه شورای سالمندان: 500 نفر سالمند در شهرستان خوی زیر پوشش خدمات توانبخش بهزیستی قرار دارند

منصوری رئیس اداره بهزیستی خوی در جلسه شورای سالمندان: ۵۰۰ نفر سالمند در شهرستان خوی زیر پوشش خدمات توانبخش بهزیستی قرار دارند

آقای منصوری رئیس اداره بهزیستی خوی در جلسه شورای سالمندان وکمیته مناسب سازی این شهرستان گفت: این تعداد سالمندبالای ۶۰ سال در مرکز توانبخش و یا در منز ل از خدمات توانبخشی و حمایتی بهزیستی شهرستان خوی بهزیستی این شهرستان بهره مند می شوند.
وی همچنین با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۴ هز ۲۰۰ معلول زری پوشش این نهاد حمایتی در شهرستان خوی تصریح کرد: این تعداد معلول هم از خدمات فرهنگی ، توانبخشی و اموزشی بهزیستی خوی بهره مند می شوند.
منبع: اداره بهزیستی خوی