برنامه روی خط خبر

بیماری فراموشی سالمندان,علائم و پیامدها

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور مهمان برنامه روی خط خبر با موضوع بیماری فراموشی سالمندان,علائم و پیامدها بود.

دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور مهمان برنامه روی خط خبر با موضوع بیماری فراموشی سالمندان,علائم و پیامدها بود.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور