نماینده صندوق جمعیت ملل متحد

سالمند شدن یک سوم جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران ضمن تبریک به مسئولان سازمان به مناسبت دستاوردهای بهزیستی در حوزه سالمندی؛ گفت: تا سال 2050 تعداد سالمندان کشور ایران به 30 میلیون نفر خواهد رسید که یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند.

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران ضمن تبریک به مسئولان سازمان به مناسبت دستاوردهای بهزیستی در حوزه سالمندی؛ گفت:  تا سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور ایران  به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید که  یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند.

در حال حاضر در عصر سالمندی به سر می بریم و آمارها نشان می دهد که در حال حاضر ابه ازای هر ۹ نفر یک نفر سالمند در کشورهای در حال توسعه  زندگی می کنند که  تا سال ۲۰۵۰ این نسبت، ۱ به ۵ خواهد شد و  تا این سال در حدود ۸۰ درصد از سالمندان جهان در کشورهایی با درآمد کم زندگی می کنند.همچنین تا سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور ایران  به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید که  یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند.

وی افزود همه این آماها یادآور این نکته است که افزایش طول عمر انسان ها دستاورد عظیمی است که باید برنامه ریزی ویژه ای در جهت رفاه،بهزیستی،سلامت،توانمندی و استقلال آنان برای این امر صورت گیرد تا افراد با شادی و خوشحالی دوران سالمندی خود را در جامعه طی کنند.

جودان در خصوص برنامه ششم صندوق جمعیت ملل متحد در سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ گفت:توسعه و ارتقای سیاست گذاری های مبتنی بر شواهد،حمایت از حقوق سالمندان و به ویژه زنان سالمند،ارتقای پیمایش ملی سالمندان و تولید علم و شواهد علمی در زمینه جمعیت سالمندی از برنامه های این صندوق است و در میان این فعالیت ه،ا پیشنهاد ارتقای سواد دیجیتال و توانمند سازی سالمندان در زمینه استفاده از فن آوری و تکنولوژی نیز برای استفاده هر چه راحت تر از این پرتال، مناسب به نظر می رسد.

گفتنی است این پرتال به نشانی الکترونیکی www.bfarzanegan.com قابل بهره برداری است.                                   

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور