رئیس ورزش و جوانان شهرستان زنجان

زنجان / جلسه فعال سازی ورزش سالمندان وپیشکسوتان برگزار شد

جلسه فعال سازی ورزش سالمندان وپیشکسوتان در راستای بررسی توسعه ورزش در بین سالمندان جامعه وبهبود سلامت پیشکسوتان تشکیل شد.

جلسه فعال سازی ورزش سالمندان وپیشکسوتان در راستای بررسی توسعه ورزش در بین سالمندان جامعه وبهبود سلامت پیشکسوتان تشکیل شد.

جلسه فعال سازی ورزش سالمندان وپیشکسوتان در راستای بررسی توسعه ورزش در بین سالمندان جامعه وبهبود سلامت پیشکسوتان تشکیل شد.

جواد سالک رئیس ورزش و جوانان شهرستان زنجان در این جلسه اظهار داشت: پیشکسوتان نیازی به اجبار به امر ورزش ندارند و باید برای سایر سالمندان وجذب آنها انگیزه ایجاد نمائیم وبحث مالی وآموزش ورزش برای سلامتی را گسترش دهیم وورزش رابه عنوان یک برنامه کلی ومدون در طول سال برای سالمندان تدارک ببینیم. برنامه ها را از خود پیشکسوتان ورزش وجوانان شروع نمائیم.

قاسملو نایب رئیس پیشکسوتان گفت: باید برای جلوگیری از موازی کاری ستادی تشکیل دهیم وجاذبه های قوی تری برای سالمندان ایجاد کنیم و یک تقویم مدون برای سالمندان برنامه ریزی کنیم.

خلیلی رئیس پیشکسوتان ضمن تشکر واشاعه ورزش سالمندان وپیشکسوتان آمادگی هیئت جهت اجرای برنامه ها در جهت بسط ورزش وخدمت به سالمندان را اعلام نمود.

ادیب از پیشکسوتان گفت: اگر ورزش سالمندان وپیشکسوتان را گسترش دهیم مشکلات وبیماریها کاهش می یابد وبر تداوم وهمیشگی برنامه ها تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری مهر