معاون توانبخشي بهزيستي اصفهان

اصفهان / رشد پدیده«سالمندآزاری» در استان

معاون توانبخشي اداره کل بهزيستي استان اصفهان گفت: بررسي شرايط جسمي و روحي سالمنداني که به مراکز بهزيستي ارجاع داده مي شوند، بيانگر افزايش پديده سالمندآزاري در اصفهان است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: بررسی شرایط جسمی و روحی سالمندانی که به مراکز بهزیستی ارجاع داده می شوند، بیانگر افزایش پدیده سالمندآزاری در اصفهان است.

اصغر فیاض با اشاره جمعیت ۱۰ درصدی سالمندان در کشور اظهار کرد: جمعیت سالمندی در کشور و به تبع آن در اصفهان روبه رشد است و قطعاً یکی از خدمات خوبی که میتواند اتفاق بیافتد این است که سالمندان بتوانند به صورت تلفنی با کارشناسان مشکلات خود را درمیان بگذارند.

وی در خصوص ضرورت ایجاد خط تلفنی خدمات به سالمندان گفت: بسیاری از سالمندان به تنهایی زندگی میکنند و حتی با وجود توانایی و تمکن مالی، توان تأمین مایحتاج و خریدهای خود را ندارند و در این قسمت هم بهزیستی میتواند با برونسپاری انجام این خدمات به شرکتهای خصوصی و نظارت بر آنها، نیاز این سالمندان را برآورده کند.

■■■

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، سالمندآزاری را هم یکی از آسیبهای سالهای اخیر دانست و افزود: در استان اصفهان درحدود ۲۲ هزار سالمند تحت پوشش بهزیستی هستند که از خدمات کمکهای مصوب هیئت وزیران یا خدمات مددکاری و مراقبت در منزل و کمکهای موردی استفاده میکنند.

فیاض با اشاره به اینکه ۵۴۰ هزار سالمند در استان وجود دارد، اظهار کرد: نیاز به راه اندازی سامانههایی مجزا برای ارائه خدمات زندگی و همچنین ارائه مشاورههای روانشناسی و مددکاری به سالمندان به شدت محسوس است.

وی با اشاره به اینکه سالمندآزاری هم مانند کودکآزاری رخ میدهد، گفت: بررسی شرایط جسمی و روحی سالمندانی که به مراکز بهزیستی ارجاع داده می شوند، بیانگر افزایش پدیده سالمندآزاری در اصفهان است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تنها ۲۲ هزار نفر از سالمندان استان اصفهان تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: درحدود هزار و ۵۰۰ نفر از این سالمندان در ۳۳ مرکز اقامتی استان اسکان دارند که ظرفیت این مراکز از ۲۰ نفر تا بزرگ ترین مرکز که صادقیه با ۴۰۰ نفر است، زندگی میکنند.

منبع: نصف جهان