قروه کردستان

کردستان / برگزاری کارگاه آموزش «نقش فن آوریهای نوین در سلامت سالمندان »

کارگاه آموزشی نقش فن آوریهای نوین در سلامت سالمندان برای تعداد 50 نفر از مددجویان سالمند تحت پوشش برگزار شد.

کارگاه آموزشی نقش فن آوریهای نوین در سلامت سالمندان برای تعداد ۵۰ نفر از مددجویان سالمند تحت پوشش برگزار شد.

مسائلی همچون جایگاه و نقش تکنولوژی در میزان رفاه و رضایتمندی زندگی سالمندی، آشنای سالمندان با این فن آوری ها در حد رفع احتیاجات روزمره در روابط ارتباطی و همچنین روش کار کردن با کارت هوشمند شهروندی که به تازگی در شهرستان قروه در حال اجرا می باشد توضیح و به هر کدام از سالمندان حاضر در جلسه یک عدد کارت هوشمند شهروندی اهدا گردید.

منبع: بهزیستی شهرستان قروه