شورای ساماندهی سالمندان

آذرشرقی / لزوم همکاری مشترک برای تدوین نخستین قانون حمایت از حقوق سالمندان کشور

کارشناس دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان آذربایجانشرقی ضمن اشاره به کمبود قوانین تخصصی در حوزه سالمندان از لزوم ایجاد ضمانت های قانونی مناسب و کافی جهت مدیریت صحیح پدیده سالمندی جمعیت کشور خبر دادند.

کارشناس دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان آذربایجانشرقی ضمن اشاره به کمبود قوانین تخصصی در حوزه سالمندان از لزوم ایجاد ضمانت های قانونی مناسب و کافی جهت مدیریت صحیح پدیده سالمندی جمعیت کشور خبر دادند.

آرش بهلولی خاطر نشان نمودند بدون شک تا کنون ضعف در قوانین روزآمد و الزام آور از عوامل اصلی عدم تحقق اقدامات عملی ملموس و مشهود برای سالمندان کشور بوده است.

مسئول دبیرخانه شورای سالمندان آذربایجانشرقی با ابراز نگرانی از عدم تحقق مصوبات شوراهای سالمندان ابراز داشتند بعضا” شاهد هستیم که همکاری دستگاههای متولی امر بصورت نوعی لطف و نه وظیفه ای قانونی انگاشته می شود.

همانگونه که مطلع هستید خوشبختانه اخیرا” در نتیجه تلاش های مشترک سازمان بهزیستی کشور، انجمن ها و همچنین حمایت های مجلس محترم شورای اسلامی، قانون جدید حقوق معلولان مرکب از ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره بتصویب رسیده و جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ شده است در این قانون جدید علاوه بر گسترش حمایت ها تلاش شده ضمانت های اجرایی لازم و ردیف های اعتباری مشخصی نیز پیش بینی شوند.

امید است دبیرخانه شورای ملی سالمندان، تشکل های سالمندی، دانشگاهها و نمایندگان محترم مجلس نیز با بهره گیری از این تجربه موفق کشوری بتوانند اقدامات لازم برای تدوین نخستین قانون حمایت از سالمندان کشور را اتخاذ نمایند.

منبع: دبیرخانه شورای ساماندهی سالمندان استان آذربایجانشرقی