گزارش تصویری

جلسه کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان

جلسه کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان با ریاست دکتر محسن سلمانژاد با حضور دستگاه های عضو شورا در وزارت رفاه برگزار شد.

جلسه کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان با ریاست دکتر محسن سلمانژاد با حضور دستگاه های عضو شورا در وزارت رفاه برگزار شد.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور