کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان

آذربایجانشرقی/ برنامه ریزی بمنظور تشکیل منظم شورای سالمندان استان

از زمان تصویب قانون مربوط به تشکیل شورای سالمندان در کشور در سال 1383 تا کنون فقط پنج جلسه شورای سالمندان در استان آذربایجانشرقی تشکیل شده است.

از زمان تصویب قانون مربوط به تشکیل شورای سالمندان در کشور در سال ۱۳۸۳ تا کنون فقط پنج جلسه شورای سالمندان در استان آذربایجانشرقی تشکیل شده است.

آرش بهلولی کارشناس دبیرخانه شورای سالمندان آذربایجانشرقی با اعلام این موضوع ابراز داشتند عوامل مختلفی در عدم تشکیل منظم و بصورت فصلی جلسات شورای سالمندان استان دخیل بوده اند لیکن در تلاش هستیم این موانع تا حد ممکن مرتفع گردند.

در همین رابطه در آغاز سالجاری جلساتی با نمایندگان برخی دستگاههای استان در سطح کارشناسی برگزار گردیده و برنامه منظم زمانی جلسات، بازدید ها و سایر فعالیت های شورای سالمندان استان در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ تدوین و به دستگاههای استان ابلاغ گردیده است.

امیدواریم اجرای زمانبندی مذکور و تعهد دستگاهها به اجرایی ساختن آن بتواند منجر به تشکیل منظم جلسات شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی گردد.

منبع: دبیرخانه شورای سالمندان آذربایجانشرقی