از سوی دکتر علی ربیعی

دکتر سلمان نژاد رییس کمیته تدوین برنامه عملیاتی سندملی سالمندان شد

طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به عنوان رییس کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان کشور منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به عنوان رییس کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، طی حکمی از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر محسن سلمان نژاد رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور به عنوان رییس کمیته تدوین برنامه عملیاتی سند ملی سالمندان کشور منصوب شد.

در این حکم آمده است:

✅درراستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد زمینه های تضمین حمایت های اجتماعی در حوزه سالمندان به موجب این حکم یه عنوان رییس کمیته تدوین عملیاتی تدوین سند ملی سالمندان کشور منصوب می شوید.

✅ امید است با برگزاری منظم جلسات کمیته، بهره گیری از همفکری و همکاری نمایندگان سایر دستگاه ها و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، مواد اجرایی منطبق با اهداف ، راهبردها و سیاست های کلی سند ملی سالمندان کشور را تدوین نمایید.

منبع: دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور