بازدید ۸ ساعته

تهران / بازدید معاون توانبخشی استان از مراکز شبانه روزی سالمندان

بازدید ۸ ساعته دکتر اسدی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران از ده مرکز توانبخشی شبانه روزی#سالمندان شهرستان شهریار به همراه رئیس و معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان و کارشناسان ناظر مراکز

دکتر اسدی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران از ده مرکز توانبخشی شبانه روزی سالمندان شهرستان شهریار به همراه رئیس و معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان و کارشناسان ناظر مراکز

منبع: اینستاگرام دکتر اسدی