برای هموطنان زلزله زده کرمانشاه

فارس/کمکهای مردمی بنیادفرزانگان شیراز به هموطنان زلزله زده کرمانشاه

در بنیاد فرزانگان فرهیخته شیراز مبالغ 450 میلیون ریال و 150 میلیون ریال با حضور مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس ، معاونین و ریاست محترم بهزیستی شهرستان شیراز ، برای هموطنان زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.

در بنیاد فرزانگان فرهیخته شیراز مبالغ ۴۵۰ میلیون ریال و ۱۵۰ میلیون ریال با حضور مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس ، معاونین و ریاست محترم بهزیستی شهرستان شیراز ، برای هموطنان زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.

 

 

منبع: بنیاد فرزانگان سروش شیراز