پیمایش ملی سالمندان کشور

دیدار و گفتگو دکتربندپی و سلمان نژاد با پرفسور زیدی استاد دانشگاه هاوت سامپتون

دکتر محسنی‌بندپی و دکتر سلمان نژاد با نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد به همراه استاد دانشگاه هاون سامپتون انگليس درخصوص پیمایش ملی سالمندان دیدار و گفتگ. کردند.

 دکتر محسنی‌بندپی  و دکتر سلمان نژاد با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به همراه «پرفسور زیدی» استاد دانشگاه هاوت سامپتون انگلیس درخصوص پیمایش ملی سالمندان دیدار و گفتگو کردند.

در حاشیه جلسه تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشور «انوشیروان محسنی بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، «محسن سلمان نژاد» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به همراه «پرفسور زیدی» استاد دانشگاه هاوت سامپتون انگلیس درخصوص پیمایش ملی سالمندان دیدار و گفتگو کردند.

جلسه تخصصی مرتبط با پیمایش ملی سالمندان کشور با حضور «انوشیروان محسنی بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، «محسن سلمان نژاد» رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، «لیلا جودان» نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و «پرفسور زیدی» استاد دانشگاه هاوت سامپتون انگلیس در ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

منبع: دبیرخانه شوراي ملی سالمندان کشور